Muhasebe ve Mali İşler Yönetimi Hizmetleri

Muhasebe ve Mali İşler Yönetimi Hizmetleri

Muhasebe ve Mali İşler Yönetimi Hizmetleri

 

 1. Muhasebe Outsourcing Hizmetleri

 

Muhasebe Outsourcing Hizmetleri, günlük, aylık veya yıllık bazdaki her türlü finansal süreçte destek veren outsourcing hizmetlerinden oluşur.

 

 • Kanuni Defterlerin Tutulması
 • Finansal Raporlama
 • Hesap Mutabakatları
 • Ticari Alacaklar Yönetimi
 • Ticari Borçlar Yönetimi
 • Sabit Kıymetler Yönetimi

 

Bu hizmet sayesinde:Yoğun rekabet ortamında, muhasebe ve mali işlerde güvenilir destek alırsınız. Verimlilik ve büyümeye odaklanmak için daha fazla zamana kavuşur, etkili dış kaynak kullanımıyla para tasarrufu sağlarsınız.

 

 1. Bordrolama ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri

 

Her şirketin rutin sorumluluklarının başında gelen, ancak ağır ve riskli bir iş yükü oluşturan bordro ve sosyal güvenlik işleri, outsource edilmeye oldukça elverişli kalemlerin başında gelir. Bu sayede sık sık değişen kanunlara tam olarak uygunluksağlanır ve riskleren aza indirgenir, maliyetler düşürülür, ücret gizliliği konusunda tam güvenlik sağlanır ve şirketiniz asıl faaliyet konusuna daha fazla odaklanır.

 

Bu hizmet sayesinde:Katma değeri düşük iş yüklerinin başıda gelen bordrolama hizmetleri konusunu işin uzmanına devreder, siz işinizi büyütmeye odaklanırsınız.

 

 1. Kurumlar ve Gelir Vergisi Hizmetleri

 

 • Yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin, geçici vergi beyannamelerinin ve aylık/üç aylık muhtasar beyannamelerin hazırlanması
 • E-beyannamelerinin düzenlenmesi ve vergi dairesine teslimi

 • Vergi raporlamasının konsolidasyon amaçlı hazırlanan grup raporlama standartlarına uygun şekilde yapılması
 • Kurumlar ve gelir vergisi beyanname ve raporlarının hazırlanmasına yönelik geçici eleman temini

 

Bu hizmet sayesinde: Kurumlar ve Gelir Vergisi beyannameleriniz ve raporlarınız emin ellerde.

 

 1. KDV ve Diğer Dolaylı Vergiler Hizmetleri

 

 • Katma Değer Vergisi ve damga vergisi beyannamelerinin hazırlanması
 • İlgili döneme ait muhasebe kayıtları ve beyannamelerin kontrolü
 • E-beyannamelerinin düzenlenmesi ve vergi dairesine teslimi

 • Vergi raporlamasının konsolidasyon amaçlı hazırlanan grup raporlama standartlarına uygun şekilde yapılması
 • KDV, damga vergisi ve diğer dolaylı vergi beyanname ve raporlarının hazırlanmasına yönelik geçici eleman temini

 

Bu hizmet sayesinde: KDV ve diğer dolaylı vergilerinizle ilgili bütün hukuki süreçler kontrol altında.

 

 1. Şirket Kuruluş Hizmetleri

 

 • İşiniz için en uygun yasal ve mali yapının belirlenmesi
 • İşin fikir aşamasından uygulamaya geçişi ve iş planının, nakit akım projeksiyonlarının, bütçe ve tahminlerin hazırlanması
 • Ticaret Sicili’ne ve vergi dairesine tescillerin yapılması 

 • Vergi planlamasının belirlenmesi

 • Yasal yükümlülükler çerçevesinde en uygun muhasebe sisteminin belirlenmesi ve kurulması

 • Diğer yasal gerekliliklere ilişkin işlemlerle ilgilenilmesi

 

Bu hizmet sayesinde: Yeni işiniz hakkında daha detaylı bilgi edinir, işinizde optimum verimlilik için temel gereksinimleri belirler ve finansal tabloları okumayı öğrenirsiniz.

 

 1. Kurumsal Finansman Hizmetleri

 

 • Şirket Birleşme ve Satın Alma Desteği Danışmanlığı

 • Finansal İnceleme Çalışması
 • Alıcı taraf (Financial Due Diligence - Buy Side)
Finansal İnceleme Çalışması
 • Satıcı taraf (Financial Due Diligence – Sell Side)

 • Operasyonel Özel İnceleme (Operational Due Diligence)

 • Şirket Birleşme ve Satın Alma Sonrası Hizmetleri (Post Deal Services)

 • Değerleme Hizmetleri

 

Bu hizmet sayesinde: Şirketinizi büyütmek çok daha kolay. Yönteminiz ister satın alma, ister şirket hisselerini satma olsun, süreç boyunca danışmanlık hizmetinden yararlanır, işlemlerinizde başarı ve akıcılık kazanırsınız.

 

 1. Mali İşler Yapılandırma Hizmetleri

 

 • Yönetim raporlaması ve finansal raporlama

 • Mali işler ve maliyetlerin kontrolü
 • Vergi planlaması
ve risk yönetimi

 • Muhasebe ve finans bölümlerinin uyum ve organizasyonu
 • Bilgi sistemlerinin kurulum ve/veya geliştirilmesi 

 • İç denetim isteminin kurulması ve/veya geliştirilmesi

 • Yasal düzenlemelere uyum

 

Bu hizmet sayesinde: Firmanızın mali işleri Yeni Türk Ticaret Kanunu’na uygun şekilde gerçekleştirilir. Kurum içi sistemlerde entegrasyon ve denetim sağlanır.

 

 1. İç Kontrol Yapılandırılma Hizmetleri

 

İç kontrollerin yapılandırılması sayesinde, şirket sistemleri sadece yetkili kişilerin erişimine açık olan yapılarıyla etkili bir şekilde korunur. Konuyla ilgili olarak yönetim kuruluna ve yönetime güvence vermek üzere, kontrollerin tasarlanması, dokümantasyonu ve işlevselliği büyük önem taşır. Yetkin bir iç kontrol mekanizması birçok avantaj sağlar. Elbette her şirket birbirinden farklıdır ve farklı ihtiyaçlara sahiptir. Bu anlamda iç kontrol mekanizmasının oluşturulması da tamamen şirkete özel gerçekleştirilen bir süreçtir.

 

Bu hizmet sayesinde: Firmanızın maliyetleri düşürülür, operasyonel verimliliği belirgin şekilde artar, finansal raporlamaya duyulan güven pekiştirilir ve rekabette avantaj sağlanır.

 

 • İç Denetim Hizmetleri

 

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını taşıyan, bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacını taşır. Kurum içinde mevzuata uygunsuzluk, hata, hile, verimsizlik ve risklere yönelik, engelleyici ve tespit edici bir mekanizmadır. Amacımız bu mekanizmanın kurulmasına yönelik faaliyetleri sizin için en uygun şekilde gerçekleştirmektir.

 

Bu hizmet sayesinde: Firmanıza outsourcing ve co-sourcing desteği verilir, gereken iç kontrol ortamı yaratılır, iyileştirilir, denetlenir ve temel iç denetim eğitimleri düzenlenir.

 

 1. Organizasyonel ve Operasyonel İyileştirme Hizmetleri

 

Şirketinizi büyütmek, daha verimli ve güçlü bir yapıya kavuşturmak için ihtiyacınız olan her türlü yaratıcı fikir ve yenilik, organizsayonel ve opersayonel iyileştirme hizmetlerimizin sorumluluğundadır. Operasyonel Değerlendirme ve Süreç Yapılandırma Hizmetlerimiz kapsamında şirketinizin mevcut durumunu tanımlar, sorunları tespit eder, hedeflerinizi birlikte belirler ve bu hedeflere giden planı birlikte oluştururuz.

 

Bu hizmet sayesinde: Operasyonlarınızdan daha kesin, etkili ve çabuk sonuç alırsınız. Operasyonel sorunlarınız hızla tespit edilir ve çözümlenir.

 

 1. Risk Yönetimi Hizmetleri

Risk Yönetimi uzmanlarımız, finansal stabilizasyonun oldukça zor olduğu günümüz ekonomisinde, olası riskler konusunda şirketleri aydınlatarak sağlam bir kurumsal yapı oluşturmaya yardımcı olur.

 

 • Risk yönetiminin fayda/maliyet analizinin yapılması

 • Kurum içindeki risk yönetimi organizasyonunun kurulması

 • Risk yönetimi yapısının iç denetim ve stratejik planlama ile uyumlu çalışma prensiplerinin belirlenmesi

 • Karar mekanizmasının risk bilgileri ile etkinleştirilmesi

 • Risk ve mevzuata uyum denetiminde güvence elde edilmesi

 • Kurumlara yönelik temel risk yönetimi eğitimleri düzenlenmesi

 

Bu hizmet sayesinde: En zorlu mali koşullarda bile desteğimizi yanınızda hissedersiniz. Risk faktörleri hakkında kapsamlı danışmanlık hizmeti alır, riski yönetme konusunda beceri kazanırsınız.

 

 1. Kurumsal Raporlama Hizmetleri

 

Kurumsal raporlama uzmanlarımız şirketlerde kurumsal raporlama alt yapısının kurulmasına destek verir. Bu sayede şirketin ortak, yönetim kurulu, denetim komitesi ve yöneticilerine, işletmeyi ilgilendiren tüm önemli konuları, gelişmeleri ve değişiklikleri kolaylıkla iletmek mümkün olur.

 

Bu hizmet sayesinde: Kurumsal raporlama altyapısına kavuşur, firmanızı yakından ilgilendiren her konu hakkındaki gelişme ve değişiklikleri anında takip etmenin kolaylığını yaşarsınız. 

 

 1. Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

 

Vergi mevzuatı ve mali mevzuat sürekli değişiyor. Firmanızın vergi konusunda yaşayabileceği sıkıntıları bertaraf etmek üzere, bütün bu değişimleri takip etmek ve yaşanılan sorunlara etkili çözümler getirebilmek önem kazanıyor.  yerel ve global bilgi ve tecrübeyle takip ederek en doğru ve etkin çözümler yaratarak müşterilerinin stratejilerine katkıda bulunmaktadır.

 

• Dolaylı Vergiler Danışmanlığı

• Vergi Planlaması

• Dış Ticaret ve Yatırım Teşvik

• Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi ve Yabancı Uyruklu Personel Vergi Planlaması

• Şirket Satın Alma ve Birleşmelerine İlişkin Vergi Hizmetleri

• Mali Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri

Bu hizmet sayesinde: Hedeflerinizi belirlemek üzere, sektörel tecrübe sahibi danışmanlarımızın size özel stratejilerinden yararlanır, risk ve fırsatlardan anında haberdar olursunuz.