Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız denetim hizmetleri, finansal tabloların doğruluğunu ve güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla bağımsız bir denetim firması tarafından sunulan hizmetlerdir.

Bu hizmetler, özellikle kurumsal şirketlerin finansal raporlarının doğruluğunu ve şeffaflığını sağlamak için önemlidir. Bağımsız denetim hizmetleri, finansal tabloların doğru ve güvenilir bir şekilde hazırlandığına dair güvence sağlayarak yatırımcılar, yöneticiler ve diğer paydaşlar için değerli bir araçtır.

Bağımsız denetim hizmetleri, çeşitli sektörlerdeki şirketler için sunulabilir. Denetim firmaları, finansal tabloların doğruluğunu ve uygunluğunu değerlendirmek için genellikle standartlara uygun denetim teknikleri ve prosedürleri kullanırlar. Denetim sonucunda, şirketin finansal tablolarındaki hatalar, yanlış hesaplama veya usulsüzlükler tespit edilirse, denetim firması tarafından ilgili otoritelere rapor edilir.

Bağımsız denetim hizmetleri, şirketlerin finansal raporlarını denetlemekle kalmaz, aynı zamanda risk yönetimi, iç kontrol sistemleri ve vergi beyannameleri gibi diğer finansal süreçler için de danışmanlık hizmetleri sunar. Bu hizmetler, şirketlerin finansal açıdan sağlıklı kalmalarını ve işlerini sürdürmelerini sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Bağımsız denetim hizmetleri, genellikle denetim firmaları tarafından sunulur ve bu firmalar genellikle uluslararası standartlara uygun olarak çalışırlar. Denetim firmaları, finansal raporlama standartlarına, etik kurallara ve mesleki standartlara uymak zorundadırlar. Ayrıca, denetim işlemlerinde bağımsızlıklarını korumak ve çıkar çatışmalarını önlemek için çeşitli kurallara ve düzenlemelere uymaları gerekmektedir.

Bağımsız denetim faaliyetinde bulunmak isteyen adayların bağımsız denetçilik lisansı alması için başarılı olunması gereken sınavdır.

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.

KGK Bağımsız Denetçilik, Başvurular, elektronik ortamda “ http://www.kgk.gov.tr ” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir.

1. Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi)

2. Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar)

3. Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim

4. Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat)

5. Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İdare Hukuku)

6. Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı

!!! Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim faaliyetinde bulunmayacak olanlar birinci fıkranın Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatından ayrıca sınava tabi tutulmazlar.

1. Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar)

2. Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat)

3. Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı

!!! Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim faaliyetinde bulunmayacak olanlar birinci fıkranın Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatından ayrıca sınava tabi tutulmazlar.

Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır.

Sınavda her dersten soru sayısı 40 adettir. Bu durumda bir adet soru puanı 2,5’dur. En az 60 puan almanız gerektiği için 24 net ve üstü başarılı olur.

Sınav konularının her birinde ve sınav başarı ortalaması hesabında, küsuratlar yuvarlanarak gösterim iki hane üzerinden yapılır.

Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.

Bağımsız Denetçi unvanı alabilmek için Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ya da Yeminli Mali Müşavirlik unvanının alınması zorunludur.

Konuları itibarıyla sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.

Bağımsız Denetçilik Sınavı yılda iki defa olmak üzere İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası), Ankara’da düzenlenmektedir.