213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde ihtiyaç duyulmaktadır.

2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 34,80 (yüzde otuzdört virgül seksen) olarak tespit edilmiştir.

Eser Sevinç

Yeminli Mali Müşavir