Büyükşehir belediye sınırları içinde, bir işyeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi suretiyle perakende emtia alım-satımı yapan mükellefler basit usule geçebileceklerdir.

Ayrıca bu faaliyetleri yürütüp gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, şartları sağlamaları ve başvurmaları şartıyla, başvuru tarihini izleyen ayın başından itibaren GVK’nın 46. maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde basit usule geçebileceklerdir.

Bu değişiklikle anılan mükelleflerin ilgili şartlar dahilinde basit usule geçmeleri durumunda, bu usule göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden istisna olarak değerlendirilecek ve bu kazançlar için gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir.

Eser Sevinç

Yeminli Mali Müşavir