Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddelerinde alacak ve borçların değerleme esasları hüküm altına alınmış olup, alacak ve borçların mukayyet değerleriyle değerlenmesi gerekmektedir. Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacak ve borçlar değerleme gününün kıymetine indirilebilir veya yükseltilebilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddinin kullanılması gerekmektedir.

Vadeli olarak düzenlenen çekler de reeskont uygulamasından yararlanabilmektedir: Alacak senetleri ve alınan vadeli çeklerin reeskonta tabi tutulması durumunda, borç senetleri ve verilen vadeli çeklerin de reeskonta tabi tutması zorunludur.

238 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, reeskont hesaplamasının, iç iskonto yöntemine göre yapılacağı belirtilmektedir. Reeskont uygulamasında iç iskonto formülü aşağıdaki gibidir:

Formül R=N-(N*360)/(360+(f*t)) biçiminde olup aşağıdaki gibi gösterilebilir.

         N * 360
   R= N – —————–
      360 + (f * t)

R= Reeskont tutarı
N= Senedin nominal değeri
f= İç iskonto faiz oranı
t = Vade (Değerleme günü itibariyle kalan gün sayısı)

Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılan reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 30,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 31,75 olarak belirlenmiştir. Bu oranlar 28 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

238 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde ayrıca reeskont işlemlerinde Merkez Bankasınca belirlenen avans işlemlerine ilişkin faiz oranının esas alınacağı belirtilmektedir.

Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddeleri kapsamında 28 Eylül 2023 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olan reeskont işlemlerinde, senette veya vadeli çekte faiz nispetinin belirtilmediği durumlarda % 31,75 oranının kullanılması gerekmektedir.

Eser Sevinç

Yeminli Mali Müşavir