Vergi Affı Yasası Nedir?

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12 Mart 2023 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Toplam 25 maddeden oluşan bu kanun ile vergisel konularda af niteliğinde düzenlemeler yapılmıştır.

Bu af yasası ile,

Silinen Vergiler Nelerdir?

Vergi dairelerince takip edilen vergilerden,

asli ve fer’i vergi alacaklarının toplamı 2.000 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

Af Yasasının Kapsamı Nedir?

Vergi affı niteliğindeki bu düzenlemeler genel olarak şöyle sıralanabilir:

 1. Kesinleşen vergi alacakları,
 2. Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi alacakları,
 3. İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemler,
 4. Matrah ve vergi artırımı,
 5. İşletme kayıtlarının düzeltilmesi,

Ek Vergi Nedir?

2022 yılına ilişkin verilen kurumlar vergisi beyannamesindeki matrahlar üzerinden % 10 oranında ek vergi hesaplanacaktır.

Hangi Vergiler Af Kapsamındadır?

31 Aralık 2022 tarihinden önceki dönemlere ilişkin

vergi,

vergi cezaları,

gecikme faizleri,

gecikme zamları

Kanunda belirtilen şartlarla affa uğramaktadır. Ancak, 2022 yılı geçici vergileri af kapsamında değildir.

Başvuru süreleri nelerdir?

Af kanunundan yararlanmak için mükelleflerin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvurmaları ve peşin veya ilk taksit ödemelerini 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Deprem bölgesi gibi mücbir sebep ilan edilen yerlerde bu süreler 31 Ekim 2023 ve 30 Kasım 2023 tarihleri olarak uygulanacaktır.

Kesinleşmiş Alacak Nedir

Vergisi tahakkuk etmiş ve ödeme süresi başlamış olan her alacak kesinleşmiş vergi alacağıdır ve affa tabidir.

12 Mart 2023 tarihi itibariyle, vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi başlamış ancak henüz geçmemiş vergilerin

Tamamı ile

bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakların yerine 12 Mart 2023 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar

şartıyla geriye kalanın (ferilerin) tamamı silinecektir.

Gecikme zammı oranı halen her ay için ayrı ayrı % 2,5 oranındadır. Ancak, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği

ifade eder. Aftan yararlanılması halinde 3,33 kat daha az zam uygulanmaktadır.

Peşin Ödeme Mümkün mü?

Taksitlendirme yerine Peşin ödeme yapmak da mümkündür: Bu halde indirimden yararlanılır.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde yani 30/Haziran/2023 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi hâlinde,

1) Katsayı uygulanmayacaktır,

2) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilecektir.

Taksitle Ödenmek İstenmesi Durumu

Hesaplanan tutara katsayılar uygulanarak bir artırım yapılmaktadır.

Taksitlendirmede 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birinin tercih edilmesi gerekmektedir.

Seçilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

Katsayılar nelerdir?

1) On iki eşit taksit için (1,09),

2) On sekiz eşit taksit için (1,135),

3) Yirmi dört eşit taksit için (1,18),

4) Otuz altı eşit taksit için (1,27),

5) Kırk sekiz eşit taksit için (1,36),

Hesaplanan tutarlar katsayı ile çarpılır ve bu tutar da taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

Taksitler Ödenmezse Ne Olur?

bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

Ancak, Ödenmesi gereken

birinci ve

ikinci taksitlerin

ödeme sürelerinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden;

bir takvim yılında üç veya daha az taksitin,

süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde,

ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu aftan yararlanılır.

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar nelerdir?

Bu tür alacaklar henüz ödeme süresi başlamamış olan vergi alacaklarıdır.

12 Mart 2023 tarihi itibariyle

ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatlarında;

tamamen ödenmesi şartıyla geriye kalanların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Ancak, mahkemelerce bir karar verilmişse, bu kararın;

 1. a) Mükellef lehine olması halinde (Terkine ilişkin karar olması hâlinde),

tamamen ödenmesi şartıyla geriye kalanlar silinecektir.

 1. b) Kısmen mükellefin lehinde olması halinde (Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde),

tamamen ödenmesi şartıyla geriye kalanlar silinecektir.

İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler nelerdir?

Bunlar vergi inceleme elemanlarınca incelemesi yürütülen işlemlerdir.

31 Aralık 2022 öncesine ilişkin olarak, 12 Mart 2023 tarihinden önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilir.

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra

ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı başvuruda bulunularak,

ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere aylık dönemler hâlinde 12 eşit taksitte ödenmesi şartıyla geriye kalan kısmın tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Matrah ve vergi artırımı nasıl yapılır?

Vergi mükellefleri

artırarak 12 eşit taksitte ödemeleri hâlinde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz.

Her bir vergi türü itibariyle artırılabilecek en az matrah tutarları ve uygulanacak vergi oranları belirlenmiştir. 2018 yılından 2022 yılına kadar, bu yıl dahil olmak üzere matrah artırımı yapılabilecektir.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yıllık beyannamelerindeki matrahlarını

2018 yılı için %35,

2019 yılı için %30,

2020 yılı için %25,

2021 yılı için %20,

2022 yılı için %25

oranından az olmamak üzere artırırlar.

Artırılan matrahlar üzerinden % 20 oranında vergi hesaplanır. Ancak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait

olmaları şartıyla artırılan matrahları %15 oranında vergilendirilir.

Mükellefler,

üzerinden stopaj  gelir veya stopaj  kurumlar vergisini de artırarak 12 eşit taksitte ödemeleri hâlinde, aftan yararlanabilirler.

Örneğin, işçi çalıştıran mükellefler, ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden

2018 yılı için %6,

2019 yılı için %5,

2020 yılı için %4 ve

2021 yılı için %3

oranından az olmamak üzere hesaplanacak gelir vergisini artırırlar.

Katma değer vergisi mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden

2018 yılı için %3,

2019 yılı için %3,

2020 yılı için %2,5

2021 yılı için %2,

2022 yılı için %2 oranından

az olmamak üzere belirlenecek katma değer vergisini, vergi artırımı olarak beyan ederler.

Ancak,

Vergi incelemesi yapılabilir. Bununla birlikte, Sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden yapılan incelemelerde artırım talebinde bulunulan dönemler için tarhiyat yapılamaz.

Matrah veya vergi artırımında bulunulması, 12 Mart 2023 tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, belli şartlar altında, 21 Mart 2023 tarihine kadar sonuçlandırılamaması hâlinde, bu işlemlere devam edilmez.

Peşin Ödeme İndirimi Var mı?

Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu vergilerden (damga vergisi hariç) % 10 indirim yapılır.

Matrah/vergi artırımından yararlanamayacaklar kimlerdir?

Önceki düzenlemelerde olduğu gibi,

(ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenler)

Matrah/vergi artırımından yararlanamayacaktır.

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi nasıl olacaktır?

hakkında düzeltme işlemleri af yasası kapsamında yapılabilecektir.

 1. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları rayiç bedel üzerinden defterlerine kaydedebilirler. Makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ödenir.

 

 1. Kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını,

üzerinden fatura düzenleyerek kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. Buna göre ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksit 31 Mayıs 2023 tarihinde, diğerleri takip eden birinci ve ikinci ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir.

 1. Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/Aralık/2022 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklarından alacaklı bulunduğu net tutarları üzerinden %3 oranında hesaplanacak vergiyi 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ödeyerek kayıtlarını düzeltebilirler.

Ek vergi nedir ve nasıl hesaplanır?

Ek vergi af yasası ile birlikte gelmiştir. Aftan yararlanılsın veya yararlanılmasın bu verginin ödenmesi gerekmektedir.

Ek verginin mükellefleri Kurumlar Vergisi Kanununda sayılan mükelleflerdir. Buna göre;

 1. a) Sermaye şirketleri,
 2. b) Kooperatifler,
 3. c) İktisadi kamu kuruluşları,

ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler,

 1. d) İş ortaklıkları,

ek verginin mükellefidirler.

6/2/2023 tarihi itibarıyla

kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaftır.

Ek verginin konusu kurum kazancının tespitinde dikkate alınan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahlardır.

Verginin hesaplanması, beyanı ve ödenmesi

2022 yılına ilişkin verilen kurumlar vergisi beyannamesindeki matrahlar üzerinden % 10 oranında ek vergi hesaplanacaktır.

Ödeme süresi

Hesaplanan ek vergi, ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi (Nisan 2023) içerisinde, ikinci taksiti ise bu süreyi takip eden dördüncü ay (Ağustos 2023) içerisinde olmak üzere iki eşit taksit halinde ödenecektir.

Eser Sevinç

Yeminli Mali Müşavir