BİRİNCİ BÖLÜM

Adli Muhasebe Uzmanlık Eğitimi Ders Proğramı

ADLİ MUHASEBE KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ

1.1.Adli Muhasebe Kavramı 1.2.Adli Muhasebe Tanımları

1.2.1. Ulusal Adli Muhasebe Tanımları

1.2.2. Uluslararası Adli Muhasebe Tanımları 1.3. Adli Muhasebe Mesleği
1.4. Adli Muhasebe Mesleğinin Konusu

1.4.1. Dava Destekleri (Hukuki Destek)
1.4.2. Uzman Tanıklık (Bilirkişi Tanıklığı) 1.4.3. Suistimal, Hile, Yolsuzluk Araştırmacılığı

1.5. Adli Muhasebeye Duyulan İhtiyacın Nedenleri
1.6. Adli Muhasebe Bilim Dalının Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.6.1. Psikoloji 1.6.2. Suç Bilimi 1.6.3. Grafoloji 1.6.4. Hukuk 1.6.5. Denetim 1.6.6. İstatistik

1.7. Adli Muhasebecilik Mesleğini İfa Edenlerin Nitelikleri 1.8. Adli Muhasebecinin Dış Denetçiden Farkları
1.9. Adli Muhasebecinin İç Denetçiden Farkları
1.10. Adli Muhasebecinin Geleneksel Muhasebeciden Farkları 1.11. Adli Muhasebecinin Bilirkişiden Farkları

1.12. Adli Muhasebecilik Mesleğinin Gelişim Süreci 1.13. Dünya’daki Adli Muhasebe Uygulamaları 1.14. Türkiye’de Adli Muhasebe Algılamaları

İKİNCİ BÖLÜM

ADLİ MUHASEBE TEKNİKLERİ

2.1.Adli Muhasebe Teknikleri
2.1.1. Yazılı İfade Alma Tekniği
2.1.2. Sözlü İfade Alma (Sorgulama) Tekniği 2.1.3. Doğrulama (Teyit etme) Tekniği 2.1.4. Yeniden Hesaplama Tekniği
2.1.5. Analitik İnceleme Tekniği
2.1.6. Fiziki İnceleme (Gözlem) Tekniği 2.1.7. Belge İnceleme Tekniği

2.2.Adli Muhasebeye Has Teknikler 2.2.1. İhbar Üzerine İncelemeler 2.2.2. Benford Yasası İncelemeleri 2.2.3. Yapay Sinir Ağları İncelemeleri 2.2.4. Veri Madenciliği Teknikleri 2.2.5. Metin Madenciliği Teknikleri 2.2.6. Kırmızı Bayraklar

2.2.7. Çapraz Denetim Tekniği
2.2.8. Yeniden Uygulama Tekniği
2.2.9. İstisna Testleri ve Doğruluk(Eş) Kopya Testleri

2.3.Adli Muhasebe İşleminin Aşamaları 2.3.1. Müşteri ile Buluşma
2.3.2. Çatışmanın Tespiti
2.3.3. Öncül (Başlangıç) Araştırma 2.3.4. Bir Eylem Planı Hazırlanması 2.3.5. Doğru Kanıtların Elde Edilmesi 2.3.5. Analiz

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ADLİ MUHASEBE ETİĞİ

3.1. Adli Muhasebe Mesleği Etik Kuralları 3.2. Adli Muhasebecilik Temel Kavramları

3.2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı
3.2.2. Eşitlik Kavramı
3.2.3. Tarafsızlık ve Delile Bağlama Kavramı 3.2.4. Tutarlılık
3.2.5. Özün Önceliği
3.2.6. İhtiyatlılık
3.2.7. Şahsilik
3.2.8. Kanunlara Bağlılık
3.2.9. Şüphecilik

3.3.Bulguların Elde Edilmesine İlişkin İlkeler 3.4.Bulguların Değerlendirilmesine İlişkin İlkeler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SUÇ, SAPMA VE CEZA KAVRAMLARI

4.1. Sapma ve Suç Kavramı
4.1.1. Suçların Sınıflandırılması
4.1.2. Suç Davranışlarını Açıklayan Teoriler

4.2. Adli Muhasebecilikte İncelenen Suçlar 4.2.1. Ekonomik Suçların Temel Özellikleri 4.2.2. Bankacılık Suçları
4.2.3. İcra İflas Kanunu’ndaki Suçlar

4.2.4. İhale Kanunu İle İlgili Suçlar
4.2.5. Kara Paranın Aklanması Suçu
4.2.6. Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamındaki Suçlar 4.2.7. Vergi İle İlgili Suçlar

4.3. Ceza Kavramı

BEŞİNCİ BÖLÜM

HİLE TEORİSİNE GİRİŞ

5.1.Hile Yolsuzluk ve Suistimal Kavramları 5.2.Hile Üçgeni

5.2.1. Baskı
5.2.2. Fırsat Unsuru 5.2.3. Haklı Gösterme

5.3.Hile Elması Yaklaşımı 5.4.Hile Mağdurları
5.5.Hile Failleri
5.6.Hilekârın Düşünce Yapısı 5.7.Hile Riskinin Ölçülmesi

5.8.Hile Riski Göstergeleri

ALTINCI BÖLÜM

HUKUKİ DELİL KAVRAMI

6.1.Yargı Yetkisi 6.2.Delil Başlangıcı 6.3.Delil Sistemleri 6.4.Kambiyo Senetleri 6.6.Delil Kavramı

6.6.1. Gerçekçi Olması
6.6.2. Akıl ve Mantığa Uygun Olması 6.6.3. Müşterek Olmalı
6.6.4. Olayı Temsil Edici Olmalı 6.6.5. Erişilebilir Olmalı
6.6.6. Hukuka Uygun Olmalı

6.7.Delil Türleri
6.7.1. Beyan Delilleri 6.7.2. Belge Delilleri

6.7.3. Belirti Delili

6.7.4.Bilimsel Delil 6.8.Delil Yasakları

6.8.1. Mutlak Kabul Yaklaşımı
6.8.2. Mutlak Değerlendirme Yasağı 6.8.3. Nispi Değerlendirme Yasağı 6.8.4. Türk Ceza Kanunu Yaklaşımı

6.9.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre Delil Yasakları 6.9.1. Adil Yargılanma Hakkı (AİHS md.6)
6.9.2. İşkence Yasağı (AİHS md.3)
6.9.3. Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı (md. 8)

6.10.Türk Ceza Kanunu Delil Yasakları Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

YEDİNCİ BÖLÜM

SORUŞTURMA VE YAZIŞMA TEKNİKLERİ

7.1.Olay Sorgulaması ve Araştırma İlkeleri 7.1.1.Tam Bilgi İlkesi
7.1.2.Doğru Bilgi İlkesi
7.1.3.Gerekli Bilgi İlkesi

7.2.Suç Araştırması
7.2.1.Araştırmanın Planlanması
7.2.2.Suç Araştırmasının İdare Edilmesi 7.2.3.Soruşturma Dosyasının Hazırlanması

7.3.Olayın Aydınlatılmasında İpuçları 7.3.1.İpucu Niteliğinde Olan İzler 7.3.2.İpucu Niteliğindeki Beyanlar 7.3.3.İpucu niteliğindeki bulgu ve belirtiler 7.3.4.İpucu Niteliğindeki Bilgiler

7.4.Tutanak Düzenlenmesi 7.5.Tutanakların Ortak Özellikleri 7.6.İçerik Kuralları

7.6.1.Hukukun Öngördüğü Kurallar 7.6.2.Uygulamadaki Diğer Kurallar

7.7.Tutanak Yazımı 7.8.Beyan Alma Yöntemi

7.8.1.Ön Görüşme

7.8.2.Ön Görüşme Ve Sorgulamanın İlkeleri 7.9.Sorgulama
7.10.Soru Türleri

7.10.1.Temel Sorular 7.10.2.Yankı Sorular 7.10.3.Tuzak Sorular 7.10.4.Olumsuz Sorular 7.10.5.Yönlendirici Sorular 7.10.6.Seçenekli Sorular 7.10.7.Amacı Gizli Sorular 7.10.8.Çok Cevaplı Sorular

7.11.Soruların Hazırlanması
7.12.Soru Sorma Yöntemi
7.13.İfade Verenin Yalan Söylemesi 7.14.Doğru Cevaplar Almak 7.15.Sorgulamada Temel Prensipler 7.16.İhbar Ve İhbar Tutanağı 7.17.Tanık Beyanı Alınması Ve Tutanağı

7.18.Yalancı Tanıklık

SEKİZİNCİ BÖLÜM

DAVA DESTEK HİZMETLERİ

8.1. Dava Destekleri (Hukuki Destek)
8.2. Dava Desteği ve Kovel İmtiyazı
8.3. Dava ile Alakalı Problemlerin Tespit Edilmesi 8.4. Dava Destek Danışmanının Faydaları
8.5. Adli Muhasebeci ve Avukat-Müşteri İlişkisi 8.6. Dava Destek Danışmanlığının Hizmet Konuları

8.6.1. Boşanmalarla İlgili Uyuşmazlık ve Davalarda 8.6.2. Zimmet İle İlgili Uyuşmazlık ve Davalarda

8.6.3. Ceza Kanunu İle İlgili Uyuşmazlık ve Davalarda
8.6.4. İcra İflas Hukuku İle İlgili Uyuşmazlık ve Davalarda
8.6.5. İş Hukuku İle İlgili Uyuşmazlık ve Davalarda
8.6.6. Vergi Hukuku İle İlgili Uyuşmazlık ve Davalarda
8.6.7. Ticaret Hukuku İle İlgili Uyuşmazlık ve Davalarda
8.6.8. Kara Paranın Aklanması İle İlgili Uyuşmazlık ve Davalarda 8.6.9. Sermaye Piyasası İle İlgili Uyuşmazlık ve Davalarda

DOKUZUNCU BÖLÜM

UZMAN TANIKLIK HİZMETLERİ

9.1. Uzman Tanıklık (Bilirkişi Tanıklığı) 9.2. Uzman Tanıklık Çeşitleri
9.3. Uzman Tanığın Özellikleri
9.4. Uzman Tanıklık İlkeleri

9.5. Sözlü Anlatım Teknikleri
9.6. Uzman Tanığın Mahkeme Öncesi Faaliyetleri
9.7. Uzman Tanığın Mahkemedeki Faaliyetleri
9.8. Uzman Tanıklığın Kabul Edilebilirliği için Standartlar

9.8.1.Frye Standardı

9.8.2.Daubert Standardı
9.9. Uzman Tanıklığın Faydaları
9.10. Uzman Tanık İle Bilirkişilik Arasındaki Benzerlikler ve Farklar 9.11. Uzman Görüşünü Kabul Ettirme İle İlgili Sorunlar
9.12. Uzman Tanıklık İşinin Kabul Edilmeyeceği Haller

9.13. Uzman Görüşü Raporunun Hazırlanması

ONUNCU BÖLÜM

HİLE YOLSUZLUK VE SUİSTİMAL ARAŞTIRMACILIĞI

10.1. Araştırmacı Muhasebecilik
10.1.1. Hile Denetçiliğine İhtiyaç Duyulma Nedenleri 10.1.2. Hile Denetçiliğinin Amacı
10.1.3. Hile Denetçisinin Görevleri

10.1.4. Hile Denetçisinin Sahip Olması Gereken Özellikler 10.2. Muhasebede Hata ve Hile Kavramı

10.2.1. Muhasebe Hataları

10.2.2. Muhasebe Hileleri 10.3. Hile Kavramı

10.3.1. Çalışan Hileleri 10.3.2. Yönetim Hileleri 10.3.3. Yatırım Hileleri 10.3.4. Satıcı Hileleri 10.3.5. Müşteri Hileleri

10.4. Hile Yapanların Genel Karakteristik Özellikleri 10.4.1.Cinsiyet
10.4.2. Medeni durum
10.4.3. Eğitim durumu

10.4.4.Zekâ düzeyi
10.4.5. Risk alma düzeyi
10.4.6. Yaş dağılımı
10.4.7. Çalışma koşulları
10.4.8. İlgi Düzeyleri
10.4.9. Belirlenmiş kurallara uyma 10.4.10. Yaşam koşulları
10.4.11. Kişilik durumları
10.4.12. İşletmedeki yerleri 10.4.13. Kişisel kazanç beklentileri 10.4.14. İşletme dışı ilişkileri

10.5. Hile ve Yolsuzlukların Göstergeleri
10.6. Hile ve Yolsuzluk Riskinin Değerlendirilmesi
10.7. Hileli Finansal Raporlamaya İlişkin Kırmızı Bayraklar 10.8. Varlıkların Kötüye Kullanımına İlişkin Kırmızı Bayraklar 10.9. Hile ve Yolsuzluk Tespit Yöntemleri

10.10. Hile Önleme Teknikleri

ONBİRİNCİ BÖLÜM

HİLE ÖNLEME TEKNİKLERİ

11.1. Hile Önleme Kavramı 11.2. İnsan Kaynakları 11.3. Gözetim
11.4. Sürpriz Denetimler 11.5. Yasal Takibat

11.6. Yetki Sınırları
11.7. Düzenli Denetim
11.8. Hile Önleyici Check Up
11.9. Hile Riskinin Yönetimi (Kontrol Edilmesi)

11.9.1. Hile Politikası Yürütmek
11.9.2. Gizli İhbar Hattı Kurulması
11.9.3. Personel Referans Kontrolü
11.9.4. Koruyucu Şifreler Oluşturma
11.9.5. Yaptırım (Cezalandırma) Baskısının Oluşturulması 11.9.6. Destek Programlarının ve Hile Bilincinin Oluşturulması 12.9.7. Risk Envanteri Geliştirmek

11.9.8. Etkin İç Kontrol Yapısının Oluşturulması

11.10. Finansal Tablo Hilelerini Önleme Stratejileri

11.10.1. Hileye Yönelik Zaafiyetlerin Gözden Geçirilmesi 11.10.2. Aktörleri Gözetim Altında Tutmak
11.10.3. Kurumsal Yönetimde Etkinliği Sağlamak 11.10.4. Denetim Komitelerinin Etkinliğini Artırmak 11.10.5. Hile Önleme Programları Uygulamak

11.10.6. Güçlendirici Prosedürler Oluşturmak
11.10.7. Şüpheciliğe Dayalı Adli Denetim Yapmak
11.10.8. Denetçilerin Bağımsızlığının Korunması
11.10.9. Denetim Komitesi ile Yönetim Kurulu Arasında Tarafsız İletişim Ağı Kurmak 11.10.10. İç Denetimin Etkinliğini Sağlamak

ONİKİNCİ BÖLÜM

BELGE, YAZI VE İMZA İNCELEMELERİ

12.1. Yazı Yazma Kavramı 12.2. Yazı Çeşitleri

  1. 12.2.1  Resim Yazısı

  2. 12.2.2  Hece yazısı (Fonografi)

12.2.3 Harf Yazısı (Akrofoni)

12.3. El Yazısı ve Grafoloji
12.4. Grafoloji Prensipleri
12.5. Hukuk Alanında Grafoloji 12.6. Personel Alımında Grafoloji 12.7. Karakter ve El Yazısı

12.8. Grafoloji Analizinde Dikkat Edilecek Hususlar 12.9. Yazının Çözümlenmesi
12.10. Yazıda Temel Öğeler
12.11. Yazıda Düzen

12.11.1 Yazıda Boşluklar 12.11.2 Biçim
12.11.3 Boyut
12.11.4 İstikamet (Yön ve Eğim) 12.11.5 Sürat

12.11.6 Bastırma

12.11.7 Akıcılık 12.12. Yazıda Bölgeler 12.13. İmza Türleri

12.13.1 Basit Tersimli İmza 12.13.2 Karakteristik İmza 12.13.3 Elektronik İmza

12.14. İmza Ve Karakter Analizi
12.14.1 El yazısıyla aynı büyüklükte imza 12.14.2 El Yazısından Büyük İmza 12.14.3 El Yazısından Küçük İmza

12.14.4 Okunaksız İmza
12.14.5 Okul Yazısı Gibi İmza
12.14.6 Dekoratif İmza
12.14.7 Çember İçine Alınmış İmza 12.14.8 Altı Çizgili İmza
12.14.9 Soyadından Oluşan İmza 12.14.10 İsimden Oluşan İmza
12.14.11 İsim ve Soyadından Oluşan İmza 12.15. Kanunlarda İmza Kullanımı

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YALAN TANIKLIK VE YALAN TESPİT YÖNTEMLERİ

13.1. Yalan Bir Suç Mu?
13.2. Yalan Söylemenin Ahlaki Boyutu 13.3. Yalan Tanımı
13.4. Yalan Sınıflandırması
13.5. Yalan Türleri

13.5.1. Prososyal Yalan 13.5.2. Olumsuz Yalan 13.5.3. Patalojik Yalan

13.6. Yalan Psikolojisi 13.7. Yalan Söyleme Sıklığı 13.8. Yalan Tespiti

13.8.1.Yalanın Önyargısı

13.8.2. Doğruluk Önyargısı 13.9. Yalancı Tanıklık

13.9.1. Tanıkların Özellikleri 13.9.2. Tanıkların Yükümlülükleri 13.9.3. Tanıkların Hakları

13.10. Yalan Tanıklık Cezası

ONDÖRTÜNCÜ BÖLÜM

SEKTÖREL HİLE ÖRNEKLERİ ve UYGULAMA

14.1 Banka Sektöründe Hile 14.2 Otel Sektöründe Hile

14.3 İnsaat Sektöründe Hile 14.4 Siğorta Sekrönde Hile

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

SEKTÖREL HİLE ÖRNEKLERİ

15.1 Rapor ve Tutanak Yazma ve sınav