KGK Bağımsız Denetçilik Yüz Yüze Eğitim

 • Alanında uzman eğitim kadrosu
 • Her ders için güncel ders notları
 • Her ders için soru bankası
 • Rehberlik hizmeti
Eğitim Fiyatı:

12.000,00

Paylaşın:

Açıklama

Edit Content

Bağımsız Denetim, işletmelerin ekonomik faaliyetlerini ile ilgili finansal bilgileri Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve temelde Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarına göre çerçevesinde değerlendiren ve bağımsız denetçiler tarafından yürütülen bir süreçtir.

Ülkemizde, bağımsız denetimin kapsamı her geçen yıl genişlemekte ve bağımsız denetçilik önemli bir meslek haline gelmektedir.

KGK’nın temel amacı, yatırımcıların çıkarlarını ve denetim raporlarının doğru ve bağımsız olarak hazırlanmasına ilişkin kamu yararını korumak ile doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir finansal bilginin sunumunu sağlamaktır.

KGK sınavları yılda kaç kez yapılır?

Bağımsız Denetçilik Sınavı yılda iki defa (Haziran – Kasım) olmak üzere İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası), Ankara’da düzenlenmektedir.

Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulmaktadır.

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

 • Sınavlara müracaat şekli, şartları, son müracaat tarihi, zamanı, yeri, yapılış şekli, konuları, değerlendirme yöntemi, başarı şartı ve ücreti ile sınava ilişkin diğer hususlar sınav gününden en az altmış gün önce Resmî Gazete’de ve Kurum internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.
 • Bağımsız Denetçilik Sınavı başvuruları, ilan edilen başvuru süresi içerisinde Kurumumuzun internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir.


KGK SINAVLARINA MÜRACAAT

Bağımsız Denetçilik Sınavlarına müracaatlar kurum tarafından belirlenen tarihler arasında yapılmak zorundadır.

Başvurular, elektronik ortamda http://www.kgk.gov.tr adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulur.

Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir.

SINAVLARIN YÜRÜTÜLMESİ

Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması ve süresinde bitirilmesi esastır.

Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren

nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden en az birisini ibraz etmeyenler sınava alınmazlar.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav, yazılı test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konuları aşağıdadır.

 1. a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),
 2. b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),
 3. c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,

         ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat ),

 1. d) Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İdare Hukuku),
 2. e) Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı,


KGK sınavı kaç yıl geçerli?

Konuları itibarıyla sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.

SINAV GİDERLERİ

Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için kurumun belirlediği sınav ücretini başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir.

Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların, sınava girmekten vazgeçenlerin ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, başvuru yapılan sınav konularından da hiçbir aşamada değişiklik yapılmamaktadır.

SINAV BAŞARI ŞARTI VE SONUÇLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az 70 puan olması şarttır.

Sınav konularının her birinde ve sınav başarı ortalaması hesabında, küsuratlar yuvarlanarak gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonra gelen hanelerin sonuncusundan başlamak üzere, 5 ve üzeri rakamlar yukarı tamamlanır.

Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.

9- Sınavlara katılım ile ilgili sınırlama bulunmamakta olup, sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.

SINAVLARDA BAŞARILI OLANLAR İÇİN UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM ŞARTI

Denetçi olmak isteyenlerin en az 3 yıl süreyle, finansal tablo denetimi dahil olmak üzere mesleki konularda denetim üstlenen bağımsız denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda uygulamalı eğitim almaları şarttır.

 • En az on beş yıl mesleki tecrübeye sahip olanlarda uygulamalı mesleki eğitim şartı aranmaz.

Bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmede 15 yıllık mesleki tecrübe süresine sahip olmak bir zorunluluk değil, uygulamalı mesleki eğitim şartının sağlanması ile ilgili bir alternatiftir.

 • Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde belirtilen alanlardaki lisans veya lisansüstü eğitiminde geçen kanuni süreler, 4 yılı aşmamak üzereve diğer faaliyetlerde geçirilen sürelerle mükerrerlik oluşmaması şartıyla mesleki tecrübe süresine ilave edilmektedir.
 • Bu itibarla staja ya da stajdan sayılan hizmette başlamadan önce bağımsız denetim yapmaya yetkilendirilmiş denetim kuruluşlarında bağımsız denetim ekiplerinde görev alınarak geçirilmiş süreler mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınmaktadır. Bu nitelikte çalışması olanların, ilgili denetim kuruluşundan alacakları görev aldıkları denetimleri ve dönemleri gösteren yazı ve imza sirküleri ile buna ilişkin diğer belgeleri (denetim sözleşmesi, çalışma kağıdı örnekleri vb) temin etmeleri gerekmektedir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında geçirilen süreler, mesleki faaliyete ara verme olarak değerlendirilemeyeceğinden, meslek mensubu olduktan sonra 657 sayılı Kanuna tabi unvana atanılması durumunda kamu hizmetinde geçirilen süreler mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınmaktadır.
 • Çeşitli nedenlerle mesleki faaliyetin icrasına ara verilmesi durumunda, ara verme olarak geçen dönem 1 yılla sınırlı olmak üzeremesleki tecrübe süresine ilave edilecektir. Örneğin; faaliyete 5 ay ara verilmiş olması durumunda 5 ay, 19 ay ara verilmiş olması durumunda ise 12 ay mesleki tecrübe süresine ilave edilecektir.
 • Stajdan veya stajdan sayılan hizmetlerden sonraki çalışmalarınmesleki tecrübe süresine ilave edilebilmesi için, birinci derece imza yetkisi ile çalışmış olma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Serbest Muhasebecilik stajında geçirilen süreler ile Serbest Muhasebecilikte geçirilen süreler mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınmaktadır.
 • 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde geçen süreler ile kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yetkisini haiz olanların, bu kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri süreler uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılır.
 • 3568 sayılı Kanun kapsamındaki mesleki faaliyetlerde veya aynı Kanun uyarınca staj ve stajdan sayılan hizmetlerde bulunulan süreler de bu sürenin hesabında dikkate alınır.
Edit Content

2023/1. DÖNEM KGK BAĞIMSIZ DENETİM SINAVI KURS PROGRAMI